korálkyzuzi  korálky a šperky  krása šperku 

 

Náramok Jantár

 

Náhrdelník Jantár

Náramok Citrín s Hematiton

 

 

 

 

 

 

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku cez internetovú stránku www.koralkyzuzi.skPredávajúcim je Mgr. Zuzana Baráneková so sídlom: Jeleňova 6,03601 Martin.IČO:46154086, DIČ:1071384578

 

1. Povinnosti predávajúceho

 

1. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, 1.1 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

2. tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,

3. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

1.2 Predávajúci nezodpovedá za:

 

2. oneskorené dodanie tovaru zavinené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa,

3. za poškodenie zásielky zavinené poštou.

 

2. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

2. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, zásielku neprevziať a reklamovať priamo na pošte.

3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

3. Ceny tovaru

 

Ceny uvedené na internetovom portáli  sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané vrátane DPH. K cene tovaru sú pripočítané náklady na doručenie, ktoré hradí kupujúci. Náklady na doručenie vychádzajú z aktuálnych taríf Slovenskej pošty, a.s.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Na objednávku, ktorú kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

4. Dodacie podmienky

 

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., do 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady na náš účet, prípadne od prijatia objednávky pri dobierke. Po odoslaní objednávky vždy kupujúceho informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými.

Pri objednávkach jarových šperkov a šperkov z polodrahokamov  nad 60 EUR hradí poštovné predávajúci. Pri objednávkach bižutérie a komponentov nad 30 EUR hradí poštovné predávajúci. V prípade, že si kupujúci vyžiada zaslať tovar na dve rôzne adresy, hradí predávajúci iba jedno poštovné, a to poštovné zásielky, ktorá obsahuje tovar vyššej hodnoty. Pre zákazníkov z Martina a okolia je možné po vzájomnom dohovore prevzatie tovaru  aj osobne. Zákazník pri osobnom odbere platí len za  tovar, ktorý si  objedná.  

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Všetky ceny v našom internetovom obchode a katalógoch sú uvedené v EUR DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.


Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Kupujúci môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

Platba vopred prevodom na účet. Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu. Cena poštovného a balného v tomto prípade je 1,80 EUR s DPH. Všetky ceny poštovného sú stanovené podľa platných taríf Slovenskej pošty a zásielkových spoločnosti.

Pri vykonávaní prevodu peňazí v hotovosti na účet sa prirátava k cene poštovného a balného aj bankový poplatok, dokopy suma 1,80 EUR s DPH.

Ak objednaný tovar zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty – na dobierku. Cena poštovného a balného v tomto prípade je 2,40 EUR s DPH. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.

 

 

5. Zrušenie objednávky

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky, telefonicky alebo e-mailom iba v prípade, že objednaný tovar nebol ešte expedovaný. V prípade stornovania už expedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

 

6. Záručná doba

 

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (osobne v sídle spoločnosti alebo prevzatia zásielky na pošte).

 

7. Reklamácie

 

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi  doručovateľa.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.

Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (mailom alebo na adresu predávajúceho) Reklamovaný tovar zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

 

8. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

 

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní od prevzatia plnenia. Poštovné je zákazníkovy vrátené  v plnej  výške.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese baranekova.zuzanaGmail.com lebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť zmluvných strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim je predávajúci povinný najneskôr do 15 pracovných dní vrátiť kupujúcemu čiastku zaplatenú za tovar.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku s kupujúcim možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

 

9. Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu .Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

 

Ochrana osobných údajov

K spracovaniu Vašich osobných údajov pristupujeme le zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučený o zákonnom zaobhádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Ziskame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potzrebné na splnenie účelu, na základe , ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histérie našej e-mailovej komunikáie, a to e-mailom, písobmne alebo osobne.

                                                                                                             I.

                                                          Prevádzkovateľ imternetovej stránky : KORALKYZUZI. SK  

                                                                        Sídlo. Jeleňova 4152/6 , 03601 Martin

                                                                        IČO: 46154086

                                                                        DIČ:1071384578

Prevádzkovateľ získava OÚ prostrednítvom internetovej stránky : WWW. KORALKYZUZI.SK

                                                                                                           II.

                                                        Účel spracovania osobných údajov

 - účelom spracovania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy a identifikácia zákazníkov

 -cieľom spracovania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar , a to telefonicky , prostredníctvom e-schopu alebo e-mailom.

                                                                                                         III.

                                                                          Zoznam spracovaných osobných údajov

 - Spracovávame Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvnýh vzťahov, údaje na doručenie zásielky.

 - Kontaktné údaje sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa ( na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom ak je to potrebné )

  telefonne číslo ( na účely  komunikáie zo zákazníkom ak vznikne preblém v objednávke )

 - účely na doručenie sú . meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia 

                   

Fakturačné údaje

  • Meno a priezvisko, resp. Obchodný názov
  • Adresa trvalého bydliska, resp. sídla
  • IČO, DIČ, IČ DPH

Údaje pre doručenie

  • Meno a priezvisko
  • Adresa doručenia
  • Telefónne číslo príjemcu - pre prepravnú spoločnosť 

Kontaktné údaje

  • Telefónne číslo pre potreby komunikácie so zákazníkom

                                                                       

 

  • Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle

                                                                                                          IV.

                                                                       Dobrovaľnosť poskytnutia osobnýh údajov

 - Predvádzkovateľ ( KORALKYZUZI.SK ) získava len tie osobné údaje zákazníka, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov , ktoré sú potrebné na odoslanie tovaru.

 Na splnenie povinností vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 - Spracuvávame osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

                                                                                                            V.

                                                                                             Zverejňvanie údajov

                                        Poskytnuté  osobné údaje zákazníkov - fyzických a právnických osôb nezverejňujeme.

                                                                                                        

                                                                                                            VI.

                                                                                               Podmienky spracovania

      - zaväzujeme sa , že bude s Vašimi osobními údajmi zaobchádzané v súlade s platnými právnimi predpismi SR   ZZ. č. 18/2018 predpismi EU .

     - zaväzujeme sa  po splnení spracovania a odoslanie zásielky , bezodkladnú likvidáciu osobných údajov.  

 

 

 

[1]

MTU4ZmJlZ